shopup.com

 

 
 

 

 

ชื่อการค้า อังกฤษ  Senokot Tablets With Senna

ชื่อการค้า ไทย เสโนคอต ยาระบายมะขามแขกแก้ท้องพูก

ชื่อสามัญ:

ปริมาณ/ขนาดบรรจุ60 เม็ด / กล่อง

ส่วนประกอบ

สรรพคุณ : ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย เป็นยาระบายมะขามแขกแก้ท้องพูก

For relief of constipation Works in 8-12 Hours.

วิธีใช้

คำเตือน

 

Senokot Stool Chart

Engine by shopup.com